NO PHOTOTrước khi mua hoặc lắp đặt nguồn điện liên tục, ETC sẽ tiến hành phân tích toàn diện về lịch sử tải của bạn để xác định thành phần nào là cần thiết để chống lại sự cố mất điện hoặc mất điện. Ngoài việc đánh giá, ETC sẽ giúp bạn hiểu các cam kết chi phí là gì và sẽ tiến hành một loạt các thử nghiệm sau khi mua, nhưng trước khi cài đặt và trước khi kết nối các tải điện quan trọng, để đảm bảo hoạt động chính xác của nguồn điện liên tục của bạn cung cấp.

Kiểm tra sau khi cung cấp điện liên tục
Sau khi lắp đặt nguồn cung cấp điện liên tục, ETC sẽ thực hiện một loạt các thử nghiệm toàn diện để đảm bảo rằng nguồn cung cấp điện liên tục của bạn có thể chịu được các yêu cầu tải hiện tại, chuyển tiếp và tải bổ sung trong trường hợp mở rộng hoặc thay đổi tải.