Thử nghiệm chấp nhận điện thay đổi theo thông số kỹ thuật của hệ thống, nhưng thường được thực hiện để:

  • Đảm bảo rằng thiết bị điện mới hoặc được mua gần đây không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt
  • Đảm bảo rằng thiết bị điện mới hoặc được mua gần đây tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc được quảng cáo
  • Điểm chuẩn hiệu suất tài liệu để phân tích và thử nghiệm trong tương lai

NO PHOTO